aesthetica_onas
O nás

Naša filozofia

Termín estetika pochádza z gréčtiny a v širšom zmysle predstavuje teóriu o prírodnej a umeleckej kráse. Termín „aesthetica“, ako označenie pre samostatnú vednú disciplínu, zaviedol a definoval nemecký filozof Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762).

Termínom aesthetica, ktorý prvýkrát použil vo svojom rovnomennom diele, označil teóriu o kráse, vtedy najmä v maliarskom a sochárskom umení. Zdôraznil, že kritériá na krásu sú čisto empirické a neslúžia nikdy ako apriórne zákony, ktorými by sa všetci mali riadiť.

Všetko, čo označíme za krásne, sa riadi naším osobným úsudkom. Nemusia sa s ním zhodovať ostatní a dokonca ani samotná príroda. Jednoducho povedané: krása je výsledkom individuálneho vkusu.

Ja považujem aj plastickú estetickú chirurgiu za určitý druh umeleckého prejavu. Najvýstižnejšie sa dá prirovnať k sochárstvu. Od tohto umenia je však ešte náročnejšia, pretože „pracuje“ so živým materiálom, nie s neživou hmotou. Preto naša banskobystrická klinika nesie názov AESTHETICA.

Samotný plastický chirurg by mal mať značnú dávku estetického cítenia, predstavivosti a umeleckých vlôh. Ako bolo spomenuté, predstavy a názory na to, čo je estetické, sú individuálne a každý má na ne svoje právo.

V našej práci je dôležité zladiť v prvom rade predstavy klienta s možnosťami a predstavami plastického chirurga. Významnú úlohu tu však zohráva aj východiskový stav pred danou plastickou operáciou, či estetickým zákrokom, a v neposlednom rade aj hojivé pochody, ktoré sa tiež podpisujú na samotnom výsledku.

Preto je dôležitá osobná a dôkladná konzultácia. Tá zabezpečí, že sa predstavy oboch strán zosúladia a predíde sa nedorozumeniam.

Výsledok estetickej plastickej operácie nevychádza ani z jej ceny, ani z detailnosti opisu jej priebehu a prípadných komplikácií. Za najdôležitejší považujeme osobný kontakt a zjednotenie predstáv a očakávaní oboch strán. Preto nepovažujem za vhodné, aby sa niekto stotožňoval a porovnával s konkrétnymi výsledkami našich zákrokov, pretože priebeh hojenia a aj výsledok zákroku je u každého individuálny. Toto je dôvod, prečo neplánujeme zverejňovať fotografie našich pacientov do galérie fotografií „pred a po zákroku“.

Osobné skúsenosti od konkrétnych ľudí z vášho okolia, recenzie našich pacientov a ich výpovede vám určite podajú viac hodnotných informácií ako výber toho „naj” od plastického chirurga. Tento výber môže byť často zavádzajúci, pretože vzniká na základe individuálneho vkusu. Pre každého estetického plastického chirurga je jednoznačne najlepšia tzv. živá reklama, a teda spokojní pacienti, ktorí vám s úsmevom na tvári porozprávajú o spokojnosti s výsledkom svojej premeny.

Preto trváme na osobnej konzultácii a vytvorení osobného kontaktu, počas ktorého sa buduje vzájomný vzťah lekár-klient, klient-lekár. Som veľmi rád, že náš prístup ste si postupne obľúbili aj vy, aj za cenu dlhšieho čakania na termín. Dôveru si u vás budujeme dlhé roky a plánujeme v tom odhodlane pokračovať aj s mojím kolegom Ivanom a celým tímom kliniky Aesthetica.

Náš tím

MUDr. Dušan Červeň

cerven

Narodil som sa 9. septembra 1956 v Martine a detstvo som prežil v Liptovskom Hrádku, kde sa prebudili moje sklony a vzťah k výtvarnému umeniu. Na gymnáziu som sa rozhodol pre štúdium medicíny. Odbor všeobecné lekárstvo som vyštudoval na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine, kde som v roku 1981 promoval a v tom istom roku nastúpil na chirurgické oddelenie Krajského ústavu národného zdravia v Banskej Bystrici. V roku 1983 som prestúpil na oddelenie plastickej chirurgie, kde som vykonával celé spektrum plastickej chirurgie ako chirurgiu ruky, onkochirurgiu, rekonštrukčnú chirurgiu, operácie vrodených vád, mikrochirurgiu či estetickú chirurgiu. Tam som pôsobil do roku 1996.

Počas tohto obdobia som získal atestáciu zo všeobecnej chirurgie – I.stupeň v roku 1985 a v roku 1990 som atestoval zo špecializácie Plastická chirurgia. V období 1996 až 2014 som pracoval v Neštátnom zdravotníckom zariadení Novamed v Banskej Bystrici a začal sa zameriavať na estetickú chirurgiu, čo ma neskôr viedlo k založeniu súkromnej kliniky estetickej chirurgie AESTHETICA.

V minulosti som absolvoval odborné stáže v Jene v Nemecku (1988), v Marien Hospital v Stuttgarte (1994), rhinoplastický kurz u Prof. Gubischa v Stuttgarte (1995) a kongresy v San Franciscu, Bruseli, Berlíne, Istanbule, Pekingu, Budapešti, Prahe, Londýne a mnohých ďalších. Som členom Slovenskej spoločnosti plastickej chirurgie, Slovenskej chirurgickej spoločnosti, Českej spoločnosti plastickej chirurgie, IPRAS, ESPRAS, ISAPS. V súčasnosti sa aktívne zúčastňujem domácich aj medzinárodných konferencií, kongresov a kurzov v oblasti plastickej estetickej chirurgie.

MUDr. Ivan Žikla

zikla

Narodil som sa v roku 1982 v Poprade, kde som aj zmaturoval na Gymnáziu D. Tatarku. Medicínu som vyštudoval na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Promoval som v roku 2008 a po štúdiu nastúpil na Kliniku plastickej chirurgie SZU v Banskej Bystrici. Špecializačnú prípravu v odbore Plastická chirurgia som ukončil atestáciou v roku 2013. V tom období mi Dr. Červeň ponúkol možnosť stať sa členom jeho tímu. Túto ponuku som prijal a prestúpil na novo otvorenú kliniku estetickej chirurgie Aesthetica v Banskej Bystrici, kde pôsobím doteraz.

Viac informácií nájdete na mojej oficiálnej stránke  www.zikla.sk

MUDr. Ján Zeleňák

ES_Zelenak

Narodil som sa v roku 1981 vo Vranove nad Topľou. Moje stredoškolské štúdia som ukončil maturitou na Gymnáziu v Stropkove. Už počas stredoškolského štúdia ma zaujímali predmety ako biológia, chémia, fyzika a matematika. Na Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach som nastupoval s jasným cieľom – stať sa chirurgom. Vysokoškolské štúdium v študijnom odbore Všeobecné lekárstvo som úspešne ukončil v roku 2006. Počas vysokej školy som sa venoval aj výskumu v rámci ŠVOČ na tému ischemicko-reperfúzneho poškodenia tkanív po ich autotransplantácii v experimente. Po štúdiách, v roku 2006, som nastúpil na Chirurgicko-traumatologické oddelenie vo Vranove nad Topľou. V roku 2011 som pracoval na Kardiochirurgickej klinike Východoslovenského ústavu srdcovo-cievnych chorôb v Košiciach.

Už ako mladého chirurga ma fascinovali náročnejšie zákroky, konkrétne v oblasti plastickej chirurgie, ktorej som sa rozhodol bližšie venovať v ďalších rokoch svojej profesijnej kariéry. V roku 2012 som získal Európsku atestáciu v odbore chirurgia. Následne som v rokoch 2014 – 2021 pracoval na Oddelení plastickej chirurgie v Martine, kde som sa okrem estetickej chirurgie venoval aj rekonštrukčným výkonom vrátane mikrochirurgie, chirurgie ruky, traumatológie a popáleninovej chirurgie. V roku 2021 som získal atestáciu v odbore plastická chirurgia.

S doktorom Červeňom sme sa poznali ešte pred nástupom do kliniky Aesthetica, už dlhšiu dobu, najmä z odborných podujatí a kongresov v oblasti estetickej chirurgie doma i v zahraničí. Už vtedy som veľa čerpal z jeho skúseností a obdivoval výsledky jeho práce a celého tímu Aesthetica. V tej dobe som sa ani nenazdal, že jedného dňa dostanem možnosť pracovať po jeho boku a o to viac si vážim, že po 2 rokoch rozhodovania oslovil práve mňa. Aj keď išlo o vážne rozhodnutie z jeho strany, ďakujem aj mojej rodine, ktorá ma podporila, pretože sa nejednalo len o zmenu pracoviska, ale aj mesta (miesta bydliska). Členom tímu Aesthetica som sa stal v júni roku 2021.

O klinike

Pred založením kliniky som dlhé roky pracoval v štátnych aj neštátnych zdravotníckych zariadeniach ako plastický chirurg, zúčastňoval som sa mnohých kongresov a školení či zahraničných stáží. Založenie súkromnej kliniky estetickej a plastickej chirurgie bolo teda prirodzeným vyústením mojej kariéry – a tiež zrealizovaním môjho sna. Pod mojím vedením vznikla 1. februára 2014 v Banskej Bystrici klinika Aesthetica.

Dnes disponuje 10 lôžkami, 2 operačnými sálami a 3 ambulanciami. Klinika bola navrhnutá podľa mojich predstáv tak, aby aj ten najmenší detail pomáhal a vyhovoval práci lekárov a sestier, a zároveň poskytol maximálny komfort, súkromie a bezpečnosť našich klientov. Je to pracovisko, ktoré na základe odborných hodnotení spĺňa kritériá najvyšších štandardov pre potreby plastickej chirurgie.

Našou prioritou je, aby sa zosúladili vaše a naše predstavy o kráse s možnosťami estetickej a plastickej chirurgie.